ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563)

03072563 ประกาศผู้ชนะวงเงินไม่เกิน 1แสน ไตรมาสที่3 (เม.ย-มิ.ย.63)