ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาปรับปรุงและทบทวนเกณฑ์มาตราฐานศูนย์วทยาศาสตร์การกีฬาและดำเนินการประเมินศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาตามเกณฑ์มาตราฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ จ้างที่ปรึกษาปรับปรุงและทบทวนเกณฑ์มาตรฐานศูนย์วิทยาศาสตร์