ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนงานงานด้านความปลอดภัยเพื่อรองรับภัยพิบัตการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2563-2567 และคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนงานงานด้านความปลอดภัยเพื่อรองรับภัยพิบัตการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2563-2567 และคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 11-06-63