ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาทบทวนแผนแม่บทด้านการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563-2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาทบทวนแผนแม่บทด้านการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563-2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะ 9 ก.ย.63