ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30-12-64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอ