ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผูชนะ