ประกาศฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์การกีฬา และบุคลากรด้านเวชศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์การกีฬา และบุคลากรด้านเวชศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก