ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างจัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27-08-2563 ประกาศยกเลิกการจัดจ้างจัดอบรมฯ