ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาบึงกาฬตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ (ในส่วนปริมาณงานที่คงเหลือของโครงการฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ 3)

20102563 - ยกเลิกประกาศเชิญชวน