ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างจัดกิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนครั้งที่ 36 ช้างขาวเกมส์ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ