ประกาศยกเลิกสัญญาจ้างทำของจัดหาพื้นที่ตั้งศูนย์ Thai House และสิ่งอำนวยความสะดวกในช่วงการจัดการแข่งขันกีฬา Olympic Games 2020 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ 19/2563 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563

5. ประกาศยกเลิกสัญญาจ้างทำของ Thai House