ประกาศรับสมัครรับคัดเลือกเป็นกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

1 ประกาศคณะกรรมการเรื่องการรับสมัคร (ลว. 3 ธค

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ระเบียบว่าด้วยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด