ประกาศราคากลางการจัดจ้างดำเนินการการสอบคัดเลือกบุคลากร เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กกท. ในตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. ราคากลางจ้างสอบคัดเลือก 27 พ.ค. 63