ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬา ตามนโยบายปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ในโครงการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ (National Training Center : NTC)

24122563 ตารางแสดงวงเงิน เครื่องมือวิทย์ 7 รายการ