ประกาศขอบเขตงานงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย งบประมาณประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง อาคารเฉลิมฯ 07.12.2563