ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาการแผนสืบทอดตำแหน่ง (Success Plan) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567

ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง