ประกาศราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแนวทางการประเมินผลเมืองกีฬาและวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดที่ได้รับประกาศเป็นเมืองกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563 

ประกาศราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแนวทางการประเมินผลเมืองกีฬาและวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดที่ได้รับประกาศเป็นเมืองกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563 20-05-2563 ตารางแสดงวงเงิน จ้างที่ปรึกษาจัดทำแนวทางการประเมินเมืองกีฬาฯ