ประกาศราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานและบริหารจัดการทางด้านนิติการสู่องค์กรสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

01092563 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ที่ปรึกษา