ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การกีฬาในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ราคากลางครุภัณฑ์วิทย์