ประกาศราคากลางประกาศร่างประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14-08-2563 ตารางแสดงวงเงิน จ้างจัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเงิน การบัญชี การพัสดุ.