ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาประเมินค่างาน (Job Evaluation) และการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาประเมินค่างาน