ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดนครราชสีมา ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2563 

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กกท. จังหวัดนครราชสีมา ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2563 16 มี.ค.63ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน กกท. จ.นครราชสีมา