ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและนักเวชศาสตร์ทางการกีฬา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา