ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจำกัด เรื่องมาตราการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

1.ประกาศ สอ.กกท.


ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มคำขอพักชำระหนี้เงินต้นเงินกู้สามัญ สำหรับสมาชิกสามัญ

แบบฟอร์มคำขอความช่วยเหลือกรณีความจำเป็นอื่น สำหรับสมาชิกสามัญ