ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างการจัดจ้างเช่าเครื่อง คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตและ ระบบปฏิบัติการ รองรับ การใช้งานการประชุมและ การลดใช้เอกสารสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

06022563 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานเช่าเครื่องแท็ปเล็ตฯ