ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายกีฬาอาชีพให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

06022563 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายกีฬาอาชีพฯ