ประกาศเผยแพร่แผนการจัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 07-08-2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง