ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการเช่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี/เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

30.09.2563 ประกาศแผนเช่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สีและคอมพิวเตอร์