ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 เรื่อง ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

1. ประกาศแผน 2 โครงการ 14 ก.พ. 63