ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า บำรุงรักษา Ring main Unit และบำรุงรักษา Undergrond Cable ระบบ 22 KV ภายในสนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า บำรุงรักษา Ring main Unit และบำรุงรักษา Undergrond Cable ระบบ 22 KV ภายในสนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศเผยแพร่แผน--จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษ