ประกาศแจ้งยืนยันบัญชีเพื่อการรับสิทธิ์การสงเคราะห์สวัสดิการกีฬามวย

สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ขอให้ผู้มีรายชื่อตามท้ายประกาศนี้ แจ้งยืนยันหมายเลขบัญชีธนาคารมายังสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยโดยด่วน
เนื่องจากตรวจสอบแล้ว พบว่าเลขที่ไม่ถูกต้อง หรือชื่อบัญชีเป็นของบุคคลอื่น จึงขอให้ยืนยันเลขที่บัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของตนเองเป็นเจ้าของบัญชี
โดยขอให้ยืนยันเลขที่บัญชีธนาคาร ภายในวันที่ 22 กันยายน 2563 ผ่านช่องทางอีเมล์ officemuay@sat.or.th

1. ศิริชัย ปวงถิ่น นักมวย ชลบุรี
2. พงษ์พันธ์ เปล่งสันเทียะ หัวหน้าค่ายมวย ชลบุรี
3. ธีรพงษ์ แก้วโกศรี นักมวย สงขลา
4. อุดร เพ็รชรัตน์ หัวหน้าค่ายมวย สงขลา
5. ธัญธร หนูเครือ นักมวย อุทัยธานี
6. ประภาพร โฉมดง นักมวย สิงห์บุรี
7. ภราชัย ตุ้มทรัพย์ นักมวย ฉะเชิงเทรา
8. ณัฐชนน ขันเพชร นักมวย สุราษฎร์ธานี
9. รัชฎาพร พรมพลเมือง นักมวย เลย
10. รุริญา ศรีอรัญ นักมวย นครพนม
11. อภิวรรต์ สุขใส นักมวย บุรีรัมย์
12. อับดุลเลาะห์ เจ๊ะมะ นักมวย นราธิวาส
13. ตรีภพ จันสีหา นักมวย อุดรธานี
14. ณัฐสิทธิ์ ธนวัตพิพัฒน์ นักมวย อุดรธานี
15. สวราช กั่วศรี นักมวย อุดรธานี
16. ชาญวิทย์ เทพนาคิน นักมวย พิจิตร
17. สันติ กอฟัก ผู้ฝึกสอน ระนอง
18. ปิยะพงศ์ คงมั่น นักมวย ยะลา
19. ถูมิศักดิ์ นิยมตรง นักมวย สุรินทร์
20. สุรเชษฐ์ ปู่แก้ว นักมวย ลำพูน
21. ปวิตรา แสวงดี ผู้ฝึกสอน ราชบุรี
22. ปฏิพัทธ์ แวววรรณจิตร นักมวย สตูล
23. วรายุทธ์ เปรมจิตร นักมวย ฉะเชิงเทรา
24. ชัยวัฒน์ วิถุนัด นักมวย สุรินทร์
26. กิตติชัย อยู่มา นักมวย ชุมพร
27. ธนวัฒน์ สวยโสภา นักมวย ชัยภูมิ
28. กฤตยชญ์ ภูนาคเกี้ยว นักมวย มหาสารคาม
29. พีรพัฒน์ อินทร์อร่าม นักมวย กรุงเทพมหานคร
30. ธีรโชติ ดูหฤคำ นักมวย อุดรธานี
31. อัมรินทร์ รักแก้ว นักมวย ชุมพร
32. กฤษฎา หลังปูเต๊ะ นักมวย สตูล
33. เสกสรร เกื้อตะโก นักมวย ชุมพร
34. กุนไมยีดีน มานีวัน นักมวย ปัตตานี
35. วัฒนา มานีวัน หัวหน้าค่ายมวย ปัตตานี
36. ธีรวัฒน์ ใบหลี นักมวย สตูล
37. สมศักดิ์ เคนบุปผา นักมวย อุบลราชธานี
38. วุฒิชัย รักษาณี นักมวย พัทลุง
39. เฉลิมชัย เการัมย์ นักมวย บุรีรัมย์
40. วันเฉลิม ชาวหนอง นักมวย ชัยนาท
41. รัชชานนท์ เปรี่ยมสัจจา นักมวย นครราชสีมา
42. ศุภวิช น้อยพลอยเพชร์ นักมวย อุทัยธานี
43. พิชัย ประโลมรัมย์ นักมวย ชุมพร
44. อรรถกร พึ่งพินิจ นักมวย ลพบุรี
45. วรวิทย์ นลินวงษ์ นักมวย บุรีรัมย์
46. ปัญญา เกษมสุข นักมวย กาฬสินธุ์
47. กิจวัตร จำปาขาว นักมวย ชัยนาท
48. รณรงค์ ผาสุข นักมวย อุทัยธานี
49. ธนาวัฒน์ สมุทรสารัญ นักมวย พังงา
50. วิรัช ทรงเลิศ นักมวย นครศรีธรรมราช

ลงชื่อ นายภูวดล ไข่คำ
หัวหน้างานส่งเสริมพัฒนาและกำกับควบคุมกีฬามวย
ผู้ประกาศ