ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างศูนย์สำรองข้อมูล (off-site-Backup) การกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

23-03-2563 ประกาศเผยแพร่แผนจัดเช่าศูนย์สำรองข้อมูล (off-site backup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563