ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมอาคาารสำนักงาน กกท. จังหวัดนครนายก เลขที่ 195 ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

บันทึก-ประกาศแผน