ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาระบบควบคุมสารต้องห้ามทางการกีฬาตามประมาลกฎต่อต้านสารต้องห้ามทางการกีฬาโลกและมาตราฐาน ISO 9001 (ระยะที่ 1) และการจัดจ้างพัฒนาและบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซด์ด้านกีฬามวยเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ

29-07-63 ประกาศเผยแพร่แผน จำนวน 2 เรื่อง