ผลการประชุมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์และมาร์เชี่ยลอาร์ตสเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ.2021)

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์และมาร์เชี่ยลอาร์ตสเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 (ค.ศ.2021) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

โดยการประชุมในวันนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับทราบข้อมูลการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์และมาร์เชี่ยลอาร์ตสเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 (ค.ศ.2021) ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 21-30 พฤษภาคม 2564 จัดการแข่งขัน 29 ชนิดกีฬา ได้แก่ Indoor Athletics, Cue Sports, Bowling, Dance Sport, Chess, Futsal, Roller Sports/Climbing, Short Course Swimming, Muay, Jujitsu, BMX Cycling, Hoop Takraw/Sepak Takraw, Kurash, Floorball, Netball, Taekwondo, Indoor Hockey, Karate, E-Sport, Badminton, Pencak Silat, Cheerleading, Sambo, Indoor Rowing, 3×3 Basketball, Kickboxing, Wrestling, Volleyball, Shooting และ 2 กีฬาสาธิต ได้แก่ Teq Football และ Air Sport – Drone racing จัดการแข่งขันใน 2 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ และจังหวัดชลบุรี โดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 5,000 คน

จากนั้น ได้มีการหารือถึงแนวทางปฏิบัติด้านการสาธารณสุขต่อแนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาแบบระบบปิดในสนามกีฬา ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ขอให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ มีการเตรียมความพร้อมเรื่องมาตรการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้แก่ 1. การติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดจากทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง, 2. ดำเนินมาตรการรับมือตามระดับความรุนแรงตั้งแต่การคัดกรอง การแยกบุคลากรกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มติดเชื้อ การควบคุมป้องกันการแพร่กระจาย หากได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการได้ จะต้องจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้มีจำนวนมากเกินไป ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบแนวคิดที่จะให้คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ แจ้งขอความร่วมมือจากประเทศต่างๆ ให้ส่งนักกีฬามาฝึกซ้อมที่ประเทศไทย ล่วงหน้า 14 วัน ก่อนการแข่งขัน เพื่อเป็นการคัดกรองและเพิ่มความมั่นใจก่อนเริ่มทำการแข่งขัน อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือกันเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย 1. ร่างโครงสร้างคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์และมาร์เชี่ยลอาร์ตสเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 (ค.ศ.2021), 2. ร่างคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์และมาร์เชี่ยลอาร์ตสเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 (ค.ศ.2021) โดยมี นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ และ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นกรรมการและเลขานุการ และร่างคำสั่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์และมาร์เชี่ยลอาร์ตสเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 (ค.ศ.2021) โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกรรมการ และผู้ว่าการ กกท. เป็น กรรมการและเลขานุการ และ 3. งบประมาณการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์และมาร์เชี่ยลอาร์ตสเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 (ค.ศ.2021)

ทั้งนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายดำเนินการทุกอย่างด้วยความโปร่งใส และมอบหมายให้ กกท. ดำเนินการปรับโครงสร้างคณะกรรมการฯ ให้มีความเหมาะสม (เพิ่มเติม) พร้อมกับจัดทำงบประมาณโดยให้คำนึงถึงความคุ้มค่าของการจัดการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 แผน ได้แก่ แบบที่ 1 เมื่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หายขาด และแบบที่ 2 เมื่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังไม่หายขาด โดยทั้ง 2 แผนงานจะมีงบประมาณไม่เท่ากัน โดยกำหนดให้มีการประชุมในครั้งต่อไป วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เพื่อหารือกันอีกครั้ง ทั้งเรื่องกรอบวงเงินงบประมาณ, โครงสร้างคณะกรรมการ, สัญลักษณ์และมาสคอตประจำการแข่งขัน ฯลฯ ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป