ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ครั้งที่ 1/2563

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบเรื่องการพิจารณานักกีฬาเข้า – ออกโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยพิจารณาจากผลการแข่งขันคัดเลือกภาค ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 จังหวัดตราด จำนวน 457 คน โดยมีแนวทางว่านักกีฬาร้อยละ 95 ของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 จังหวัดตราด จะต้องได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขัน

จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องทบทวนนโยบายการแบ่งกลุ่มนักกีฬาโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเสนอการปรับกลุ่มนักกีฬาตามความสามารถและอัตราค่าตอบแทนฯ จากเดิม จำนวน 3 กลุ่ม (กลุ่ม A, B, C) ปรับเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม A เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาระดับชาติ และกลุ่ม B เหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬาระดับชาติ และที่มีความสามารถใกล้เคียง หรือโดดเด่น หรือสรีรร่างกายเหมาะสมกับชนิดกีฬานั้นๆ และสามารถพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ โดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการแบ่งกลุ่มนักกีฬาในโครงการฯ ของปี 2563 ตามเดิม สำหรับปี 2564 จะทำการพิจารณาเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจะเน้นการพัฒนานักกีฬาให้มีคุณภาพ ได้แก่ การลดจำนวนนักกีฬา, การยกเลิกกิจกรรม Sports Camp, เพิ่มการเก็บตัวฝึกซ้อม ณ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ ในรูปแบบ NTC (National Training Center) และการจัดทำประกันคุ้มครองนักกีฬาจาก COVID – 19 เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินงานในลักษณะรายจ่ายประจำให้มีเป้าหมายที่ชัดเจน และสอดคล้องกับมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID – 19 รวมทั้งเห็นชอบที่จะจัดทำกรมธรรม์ประกันเชื้อไวรัส COVID – 19 ให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) และโครงการพัฒนานักกีฬาเลิศระดับจังหวัด (งบประมาณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) อีกด้วย.