ผลการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในบอร์ดกีฬาอาชีพ

นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกีฬาอาชีพ โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย และกรรมการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ที่ผ่านมา

ตามที่ กกท. ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกีฬาอาชีพ แทนตำแหน่งกรรมการที่หมดวาระลง โดยเมื่อหมดเวลารับสมัครแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้เข้าสมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ทั้งสิ้น ๒๐ ราย โดยต่อไปจะพิจารณา ให้เหลือ ๑๒ ราย ซึ่งมีความรู้ ความสามารถในแต่ละด้าน ๖ ด้าน ประกอบด้วย ๑ ด้านการบริหารจัดการกีฬา ๒ ด้านการตลาดและระบบสิทธิประโยชน์ ๓ ด้านกฎหมาย ๔ ด้านสื่อสารมวลชนเกี่ยวกับกีฬา ๕ ด้านการลงทุนกิจกรรมกีฬา และ ๖ ด้านกิจกรรมกีฬาระหว่างประเทศ โดยมีวาระ ๓ ปี เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบแนวทางการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิฯ โดยให้ปรับเปลี่ยนการแสดงวิสัยทัศน์ด้วยตนเอง เป็นการแสดงวิสัยทัศน์ผ่านทางเอกสารหรือจากโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์เพื่อการแสดงภาพประกอบคำอธิบาย ที่ใช้เพื่อการนำเสนองาน (presentation) เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และเพื่อให้กระบวนการสรรหาสามารถดำเนินการต่อไปได้ตามแผน ไม่เกิดความล่าช้า

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ จะพิจารณาผู้เข้าสมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น จำนวน ๒๐ คน ให้เหลือ ๑๒ คน เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลือกผู้ที่มีความเหมาะสม ๖ คน ต่อไป โดยกำหนดสัดส่วนการให้คะแนนไว้ ประกอบด้วย พิจารณาจากเอกสารประกอบ ร้อยละ ๔๐ และพิจารณาจากการแสดงวิสัยทัศน์ ร้อยละ ๖๐