ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) ครั้งที่ 1/2563

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ที่ประชุมรับทราบคำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 198/2563 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานที่ปรึกษา, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกรรมการ และมีพลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีหน้าที่กำหนดนโยบายและอำนวยการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญข้อบังคับ กฎ และระเบียบของคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ (IOC) ตามกรอบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 รวมทั้งจัดหาแหล่งงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการเสนอตัว ตลอดจนขอรับการสนับสนุนการเตรียมงานจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ดำเนินการจัดหาทุนเพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเสนอตัวได้ตามความเหมาะสม โดยต้องไม่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญข้อบังคับ กฎ และระเบียบของคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ (IOC) และบริหาร ควบคุมค่าใช้จ่ายอันพึงจะเกิดจากการเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพฯ

จากนั้น ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) ซึ่งมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานที่ปรึกษา, พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานกรรมการ และมี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดหาและจัดทำข้อมูลปัจจุบันและอนาคตสำหรับการเป็นเจ้าภาพและร่วมกันวางแผนการจัดการแข่งขันเพื่อนำเสนอและตอบคำถามตามที่คณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ (IOC) กำหนด ตลอดจนเรื่องการประชาสัมพันธ์การเสนอตัวฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการประมาณการงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆให้เหมาะสม และนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมว่า การประชุมในวันนี้เป็นการรับทราบนโยบายของรัฐบาลในการเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) และได้มีการหารือเรื่องการเลือกจังหวัดที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) ว่าควรจะจัดที่ไหน หรือจังหวัดอะไร และยังหาข้อสรุปไม่ได้ ในฐานะประธานกรรมการฯ จึงได้มอบหมายให้กรรมการทุกคนนำไปหารือกันอีกครั้ง เพื่อพิจารณาว่าในการประชุมในครั้งต่อไปเราควรจะลงมติกันว่าจะเลือกจังหวัดอะไรมาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

“เรามีระยะเวลาจากนี้ไป 5 – 6 ปี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อยากให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกให้เกิดขึ้นในประเทศไทย เป็นการตอบโจทย์ที่ว่าต้องการให้เยาวชนไทยได้รับชมเกมส์การแข่งขันระดับโลกและนำเอาไปเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชนไทยหันหน้ามาเล่นกีฬา มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตามนโยบายของชาติ คือให้การกีฬาเป็นนัทนาการของคนไทย และเมื่อเยาวชนเข้ามาเล่นกีฬากันมากขึ้นก็จะทำให้ห่างไกลจากยาเสพติด เมื่อร่างกายแข็งแรงก็จะเป็นการประหยัดงบประมาณในการรักษาพยาบาล เข้าสู่ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับที่ 6”