ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

ที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานจำนวน 3 คณะ ประกอบด้วย 1.คณะทำงานด้านการสนับสนุน สวัสดิการ การสงเคราะห์ร่วมกับองค์กรกีฬาและเอกชน โดยมี นายสมชาย พูลสวัสดิ์ เป็นประธานคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดกรอบและแนวทางการให้การสนับสนุนนักกีฬา และสมาคมกีฬาในด้านต่างๆ รวมถึงการสร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกับองค์กรกีฬาต่างๆ และภาคเอกชน 2.คณะทำงานด้านการจัดทำแผนและติดตามการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ และเพิ่มประสิทธิภาพในมหกรรมกีฬา โดยมี นายสมบัติ คุรุพันธ์ เป็นประธานคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่ในการวิเคราะห์และนำเสนอแผนงานและแนวทางในการยกระดับ และประสานความร่วมมือกับองค์กรและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศและเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในมหกรรมกีฬา 3.คณะทำงานด้านการพัฒนาเพื่อการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมี นายนิลมณี ศรีบุญ เป็นประธานคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่ในการวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งการศึกษาการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนานักกีฬาในเชิงบูรณาการ และการใช้ทรัพยากรทางการกีฬาในทางที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในครั้งที่ผ่านมานั้น ประเทศไทยมีความประสบความสำเร็จจากการแข่งขันไม่มากนัก จึงได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศขึ้นมา โดยให้คณะกรรมการชุดนี้ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ ประเทศเวียดนาม ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่จะถึงนี้ โดยการประชุมในวันนี้ ที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะทำงานจำนวน 3 คณะขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการวางแผนพัฒนาและกำหนดทิศทางใหม่ เพื่อยกระดับกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้า ผลักดันให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และเพื่อให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มทางการกีฬาของเอเชียและของโลก ต่อไป