ผลการประชุมบอร์ดกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้การสนับสนุนแผนงานโครงการพัฒนานักกีฬา ประจำปี 2563 จำนวน 524,818,714 บาท ประกอบด้วย แผนงานที่ 1 การสนับสนุนระบบการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ รวมเป็นเงิน 114,203,868 บาท (กิจกรรมหลักที่ 2 โครงการเตรียมนักกีฬาระดับมหกรรมกีฬาประจำปี 2563 รายการที่ 15 กีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 12 จำนวน 24,300,000 บาท, รายการที่ 16 มหกรรมกีฬาอื่นๆ จำนวน 15,000,000 บาท, กิจกรรมหลักที่ 3 โครงการพัฒนานักกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย (ทั่วไป) รายการที่ 17 นักกีฬาคนปกติ จำนวน 53,794,920 บาท, รายการที่ 21 การจัดหาอุปกรณ์กีฬาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จำนวน 21,108,948 บาท) แผนงานที่ 2 การพัฒนาบุคลากรกีฬาสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมหลักที่ 1 โครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย รายการที่ 25 การพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 16,476,146 บาท, แผนงานที่ 3 การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมเป็นเงิน 253,000,000 บาท (กิจกรรมที่ 1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ รายการที่ 29 การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ จำนวน 213,000,000 บาท, กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ รายการที่ 30 การพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพ จำนวน 20,000,000 บาท, กิจกรรมที่ 3 โครงการเงินอุดหนุนองค์กรและสโมสรกีฬาอาชีพ รายการที่ 31 เงินอุดหนุนองค์กรและสโมสรกีฬาอาชีพ จำนวน 20,000,000 บาท)

แผนงานที่ 4 การกำกับดูแลกีฬามวยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมเป็นเงิน 26,914,700 บาท (กิจกรรมที่ 1 โครงการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติกีฬามวย รายการที่ 32 การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติกีฬามวย จำนวน 404,000 บาท, กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาและมาตรฐานด้านกีฬามวย รายการที่ 33 การพัฒนามวยไทยเพื่อความเป็นเลิศสู่สากล จำนวน 12,980,000 บาท, กิจกรรมที่ 3 โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันและกิจกรรมกีฬามวย รายการที่ 34 การจัดการแข่งขันและกิจกรรมกีฬามวย จำนวน 7,000,000 บาท, กิจกรรมที่ 5 โครงการเผยแพร่และอนุรักษ์กีฬามวยไทย รายการที่ 36 การพัฒนาบุคลากรและบุคคลในวงการกีฬามวย จำนวน 6,530,700 บาท) แผนงานที่ 5 การส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมและเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมเป็นเงิน 17,019,000 บาท (กิจกรรมหลักที่ 1 โครงการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา รายการที่ 38 ส่วนกลางและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 4,304,000 บาท, กิจกรรมหลักที่ 2 โครงการจัดหาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬา รายการที่ 40 ส่วนกลางและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 2,610,000 บาท, รายการที่ 41 ภูมิภาค (อุปกรณ์พร้อมการอบรมบุคลากรเพื่อใช้อุปกรณ์) จำนวน 10,105,000 บาท)

แผนงานที่ 6 การส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ และระดับชาติ รวมเป็นเงิน 76,022,800 บาท (กิจกรรมหลักที่ 1 โครงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ รายการที่ 43 การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ จำนวน 60,019,800 บาท, กิจกรรมหลักที่ 2 โครงการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการที่ 44 การจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จำนวน 15,153,000 บาท, กิจกรรมที่ 4 โครงการเป็นเจ้าภาพอื่นๆ จำนวน 850,000 บาท) แผนงานที่ 8 การสร้างกระแสกีฬาจากการแข่งขันกีฬา กิจกรรมที่ 1 โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างกระแสทางด้านกีฬา รายการที่ 49 การประชาสัมพันธ์และสร้างกระแสกีฬา จำนวน 15,000,000 บาท (การถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 16 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 6 กันยายน 2563) และกิจกรรมหลักที่ 2 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ รายการที่ 51 การจัดงานเลี้ยงฉลองชัยให้แก่นักกีฬา จำนวน 2,000,000 บาท

จากนั้น ที่ประชุมให้ความเห็นชอบอนุมัติการกำหนดสิทธิการขอรับความช่วยเหลือสวัสดิการในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ในลักษณะเดียวกับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ตามประกาศหลักเกณฑ์ข้อ 6.2 นับตั้งแต่วันที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดระดับภาค และได้รับสิทธิให้เข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าว จนจบการแข่งขันในปีที่ขอรับความช่วยเหลือสวัสดิการ รวมทั้งเห็นชอบอนุมัติกำหนดสิทธิการขอรับสวัสดิการที่ให้ความช่วยเหลือของนักกีฬาอาวุโส ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ตามประกาศหลักเกณฑ์, กรณีการเยี่ยมนักกีฬา เป็นเงินบำรุงขวัญและของเยี่ยมต่างๆ ตามประกาศหลักเกณฑ์ และการช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต ตามประกาศหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขาฯ นำรายละเอียดการกำหนดสิทธิแจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังความเห็นชอบให้ความช่วยเหลือกรณีการเสียชีวิตของ เด็กชายธนกฤต โกยธรานนท์ นักกีฬาเทควันโด สังกัดจังหวัดภูเก็ต ที่เสียชีวิตเนื่องจากเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ขณะกำลังฝึกซ้อมในการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ณ สนามดราก้อนยิมส์ภูเก็ต ณ จังหวัดภูเก็ต เป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวนักกีฬา เป็นเงิน 50,000 บาท