ผลการประชุมบอร์ด กกท. ครั้งที่ 1/2563

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ที่ประชุมรับทราบผลการเลือกกรรมการ กกท. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ นายกิตตน์สมบัติ เอื้อมมงคล นายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้รับคะแนน 27 คะแนน จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 38 คน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ลงนามประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการ กกท. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563

จากนั้น ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานอนุกรรมการ และมีรองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยมีหน้าที่จัดทำแนวทางความร่วมมือในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศในด้านต่างๆ อาทิ แผนการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร แผนการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬษ แผนการส่งเสริมและพัฒนากีฬาระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ตลอดจนกำหนดกรอบการดำเนินงานและกรอบระยะเวลาในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและสามารถต่อยอดนักกีฬาระดับเยาวชนไปสู่ความเป็นเลิศให้ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุด ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน กรอบการดำเนินงาน และบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 1. เปลี่ยนแปลงรายการโดยปรับลดวงเงินและตัดรายการ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 10,405,393 บาท, 2. เพิ่มเติมรายการและวงเงิน จำนวน 20 รายการ วงเงิน 43,955,880 บาท โดยแบ่งเป็นงบอุดหนุน จำนวน 6 รายการ วงเงิน 25,655,880 บาท งบลงทุน จำนวน 14 รายการ วงเงิน 18,300,000 บาท โดยเห็นชอบหลักการในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจากเงินรายได้ในแต่ละปี ให้จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย วงเงินไม่เกินร้อยละ 85 ของรายได้จากการดำเนินงานปีที่ผ่านมา หรือของแผนการหารายได้จากการดำเนินงานในปีนั้น ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป.