ผลการประชุมบอร์ด กกท. ครั้งที่ 3/2563

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ที่ประชุมรับทราบเรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เมื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กกท. เรียบร้อยแล้ว ให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับเงินอุดหนุนกิจการทั่วไปได้ก่อน 50% ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และระยะที่ 2 เบิกจ่ายหลังจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี และส่งหลักฐานครบตามข้อบังคับ กกท. ฉบับที่ 7 กำหนด

จากนั้น ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบข้อเสนองบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ กกท. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นกรอบวงเงินดำเนินการ ทั้งสิ้น 6,057,204,230.40 บาท เป็นกรอบเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 3,053,446,900.40 บาท ประกอบด้วย 1. กรอบวงเงินคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในลักษณะงบลงทุน วงเงิน 4,762,321,500 บาท และกรอบวงเงินงบลงทุนหมวดเงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน วงเงิน 20,000,000 บาท รวมเป็นกรอบวงเงินดำเนินการทั้งสิ้น 4,762,321,500 บาท โดยจำแนกเป็นกรอบวงเงินเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 1,778,564,170 บาท และขอผูกพันดำเนินการและเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน 3,003,757,330 บาท และ 2. ขยายกรอบวงเงินดำเนินการและกรอบวงเงินเบิกจ่ายของรายการตามแผนการลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปผูกพันจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 1,274,882,730.40 บาท

ทั้งนี้ ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. แจ้งที่ประชุมว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID – 19 ซึ่งประเทศไทยได้ประกาศให้ไวรัสดังกล่าวเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 ซึ่ง กกท. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันบุคลากรทางการกีฬาจากทุกภาคส่วนให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 จึงได้ขอความร่วมมือองค์กรกีฬาต่างๆ ในการป้องกันไวรัส COVID – 19 ได้แก่ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และองค์กรกีฬาอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายใต้สังกัดของ กกท. ขอให้เลื่อนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมต่างๆที่มีการรวมตัวกันของผู้คนจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศ ขอให้เลื่อนออกไปก่อนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 จะดีขึ้น หรือเข้าสู่สภาวะปกติ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” จังหวัดตราด, กีฬาผู้สูงอายุเเห่งชาติ ครั้งที่ 3 จังหวัดตราด, กิจกรรมกีฬาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2563 ของ กกท. ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาในภาคเอกชน จะต้องมีการหารือถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดว่าจะเกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง หากไม่สามารถเลื่อนได้ก็ขอให้จัดการแข่งขันแบบปิดที่มีจำนวนคนไม่มาก ทั้งนี้ จนกว่าสถานกรณ์จะเป็นปกติ รวมทั้งการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี 2563 รายการ “โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2020”ที่ จังหวัดบุรีรัมย์ จากเดิมที่กำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2563 ล่าสุด คาร์เมโล เอซเปเลต้า ซีอีโอ ดอร์น่า สปอร์ต ได้มีหนังสือแจ้งกำหนดการแข่งขันใหม่บนปฏิทินโมโต จีพี 2020 โดย รายการ “โออาร์ ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2020” จะจัดการแข่งขันในสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม สนามที่ 16 ระหว่างวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2563 ที่ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์