ผลการประชุมบอร์ด กกท. ครั้งที่ 6/2563

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาให้เยาวชน ประชาชน และบุคลากรทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (โครงการนำร่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมอบหมายให้ กกท. ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง จัดทำระเบียบการแข่งขันกีฬา และเห็นชอบให้ขอใช้เงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 225,000,000 บาท ประกอบด้วย 1. งบประมาณในการจัดการแข่งขันระดับอำเภอ จากเดิม อำเภอละ 250,000 บาท และปรับงบประมาณสมทบเพิ่มเติมเพื่อให้โครงการฯ มีประสิทธิภาพ เป็นอำเภอละ 750,000 บาท จำนวน 77 อำเภอ (จังหวัดละ 1 อำเภอ รวมเขต กทม.) เป็นเงิน 57,750,000 บาท 2. การเตรียมนักกีฬาในการเก็บตัวฝึกซ้อม โดยการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาพัฒนาในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาระดับอำเภอ ก่อนการแข่งขันระดับภาค เป็นเงิน 35,112,000 บาท 3. อุดหนุนการแข่งขันระดับภาค 5 ภาคๆละ 5,000,000 บาท เป็นเงิน 25,000,000 บาท, 4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน แต่ละอำเภอ จำนวน 42,253,750 บาท, 5. การสร้างแรงบันดาลใจและสร้างกระแสความตื่นตัวในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในส่วนภูมิภาค จำนวน 54,000,000 บาท และ 6. การบริหารจัดการโครงการและติดตามประเมินผล จำนวน 10,884,250 บาท ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว ได้กำหนดชนิดกีฬาที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (โอลิมปิกเกมส์, เอเชี่ยนเกมส์ และซีเกมส์) เพื่อขยายฐานและสร้างนักกีฬาหน้าใหม่ในส่วนภูมิภาคตั้งแต่ระดับอำเภอ ที่จะพัฒนาไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ และจัดทำแผนสำรองการจัดการแข่งขันหลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลับเข้าสู่สภาวะปกติเรียบร้อยแล้ว ได้กำหนดชนิดกีฬาสำรองไว้แทน ได้แก่ กรีฑา แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เทนนิส จักรยาน กอล์ฟ วอลเลย์บอล (หญิง) เซปักตะกร้อ (ทีมเดี่ยว) ยกน้ำหนัก และกีฬาอื่นๆ ที่มีความเหมาะสม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรการกิจการผ่อนปรนของกระทรวงสาธารณสุข

จากนั้น ที่ประชุมให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กกท. รวมทั้งให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้แก่ นายปัญญา หาญลำยวง และให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ กกท. เพื่อนำเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พิจารณา ได้แก่ ด้านการแพทย์ นายอรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์ และนางอุไรรัตน์ ศิริวัฒน์เวชกุล, ด้านการบริหารการกีฬา นายสมชาย พูลสวัสดิ์ และนายสกล วรรณพงษ์ ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ 2 สาขา ที่จะนำเสนอ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สาขาละ 2 คน เพื่อให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ที่มี นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พิจารณาให้เหลือสาขาละ 1 คน ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบ ต่อไป

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอให้ กกท. ดำเนินโครงการนำร่องในการส่งเสริมพัฒนากีฬาให้เยาวชน ประชาชน บุคลากรทางการกีฬาในส่วนภูมิภาคสู่ความเป็นเลิศฯ ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยใช้งบประมาณให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์ รวมถึงกระแสความนิยมของการเล่นกีฬาในจังหวัดนั้นๆ ในส่วนการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แม้ขณะนี้รัฐบาลได้มีการผ่อนปรนเพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติขึ้น และเป็นการลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม ก็ขอเน้นย้ำให้ทุกคนและทุกภาคส่วนยังคงต้องปฏิบัติตัวและดำเนินแนวทางในวิถีแบบ New Normal ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัดต่อไป