ผลการประชุมบอร์ด กกท. ครั้งที่ 7/2563

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 7/2563 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และกรรมการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้ กกท. จ้างออกแบบอาคารศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) National Trainnig Center (NTC) วงเงินจำนวน 69,489,420 บาท ซึ่งภายในอาคารศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) National Trainnig Center (NTC) จะถูกออกแบบให้เป็นศูนย์ฝึกกีฬาที่มีความพร้อมสำหรับนักกีฬาในการฝึกซ้อม ประกอบด้วย สถานที่ฝึกซ้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ที่พักนักกีฬา และสิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณเดียวกัน ที่สามารถรองรับกีฬา จำนวน 20 ชนิดกีฬา และห้องฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาคนพิการด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้เห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงปรับตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ กกท. และตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ กกท. ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากเกมส์ในระดับชาติและนานาชาติมีการเลื่อนการจัดการแข่งขัน และถูกยกเลิกการแข่งขันหลายรายการ ส่งผลกระทบให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ตามยุทธศาสตร์ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี พ.ศ 2563 จึงปรับลดระดับการวัดผลการประเมินการดำเนินงาน ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของตัวชี้วัดเดิม ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีตัวชี้วัดทั้งหมด 28 ตัวชี้วัด ได้รับผลกระทบ จำนวน 4 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563 มีตัวชี้วัดทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด ได้รับผลกระทบ จำนวน 5 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเป็นจริงตามการปัจจุบัน.