ผลการประชุมบอร์ด กกท. ครั้งที่ 9/2563

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 9/2563 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบผลการศึกษาโครงการยกระดับการให้บริการของ กกท. (SMART NATIONAL SPORTS PARK) โดยผลการศึกษาความเป็นไปได้ ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อโครงการ SMART NATIONAL SPORTS PARK ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 1. แนวทางการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ แผนผังของโครงการฯ, 2. รายงานผลการศึกษา ข้อกำหนดทางกฎหมาย ความร่วมมือ ความเป็นไปได้ของภาคธุรกิจ นักลงทุนและภาคประชาชน, 3. รูปแบบการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน, 4. รายงานการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และ 5. รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนและนักลงทุน

จากนั้น ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบแนวทางการป้องกันการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ (คณะอนุกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาการตรวจหาสารต้องห้ามทางการกีฬา) โดยมี พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานอนุกรรมการ และพลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ที่องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกกำหนด

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ (นักบริหารระดับ 9) โดยแต่งตั้งให้ นายวิบูณ จำปาเงิน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ นายโดม ภูมิดิษฐ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป.