ผลการประชุมบอร์ด กกท. ครั้งที่ 11/2563

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 11/2563 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น 3 อาคารสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี นายจำเริญ โพธิยอด ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานคณะกรรมการฯ , นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย, ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นกรรมการ และมี ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน กกท. เป็นเลขานุการ

จากนั้น ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีการดำเนินงาน จำนวน 10 ด้าน ประกอบด้วย 1. การสนองบทบาทภาครัฐ, 2. บทบาทของรัฐวิสาหกิจเพื่อการตลาดที่เป็นธรรม, 3. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น, 4.บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, 5. การเปิดเผยข้อมูล, 6. คณะกรรมการ, 7. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน, 8. จรรยาบรรณ, 9. ความยั่งยืนและนวัตกรรม และ 10. การติดตามผลการดำเนินงาน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบใช้เงินสะสมของการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 63,440,000 บาท เพื่อสมทบการดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานระดับสากล สนามกีฬาหัวหมาก พร้อมค่าควบคุมงานก่อสร้าง ทั้งนี้ สำหรับการเบิกจ่ายให้ กกท. กำหนดสัดส่วนในการเบิกจ่ายแต่ละงวดงาน ทั้งในส่วนของเงินงบประมาณ และเงินสะสมผูกพัน ปีงบประมาณ 2564 – 2566 ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 จากสำนักงบประมาณ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป.