ผลการประชุมบอร์ด กกท. ครั้งที่ 13/2563

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 13/2563 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างโครงสร้างของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. … และอัตรากำลังที่เพิ่มเติม จำนวน 4 ตำแหน่ง ประกอบด้วย 1. รองผู้ว่าการฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย, 3. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย 4. ผู้อำนวยการฝ่ายการคลังกองทุน และเห็นชอบการจัดแบ่งส่วนงานและการบริหารงานของ กกท. รวมทั้งให้ความเห็นชอบหลักการในการขอกรอบอัตรากำลังของพนักงาน กกท. จำนวน 43 ตำแหน่ง ตามร่างโครงสร้างของ กกท. พ.ศ. … โดยให้ดำเนินการตามข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบรายงานผลการเลือกกรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ได้แก่ นายชูเกียรติ สิงห์สูง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ และกรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ได้แก่ นายวินัย ทองรัตน์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง และให้ประกาศแต่งตั้งต่อไป

ที่ประชุมยังได้ให้ความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณให้กับสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย”, สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และคณะกรรมการกีฬาจังหวัด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า”แห่งประเทศไทย”จำนวน 85 สมาคม เป็นเงิน 150,461,548 บาท โดยให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินให้กับสมาคมกีฬาในส่วนของเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” เป็น 2 ระยะ (พ.ร.บ. กกท. หมวด 4 มาตรา 33) ได้แก่ ระยะที่ 1 เมื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กกท. เรียบร้อยแล้ว ให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ได้รับเงินอุดหนุนกิจการทั่วไปได้ก่อน 50% ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และระยะที่ 2 เบิกจ่ายหลังจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี และส่งหลักฐานครบตามข้อบังคับ กกท. ฉบับที่ 7 กำหนด

2. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จำนวน 77 สมาคม เป็นเงิน 67,530,000 บาท โดยให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด หลังจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี และส่งเอกสารหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องตามข้อบังคับ กกท. ฉบับที่ 7 กำหนด

3. คณะกรรมการกีฬาจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด เป็นเงิน 11,400,000 บาท โดยให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินให้กับคณะกรรมการกีฬาจังหวัด เมื่อคณะกรรมการกีฬาจังหวัด ส่งเอกสารหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องตามข้อบังคับ กกท. ฉบับที่ 8 กำหนด

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้ความเห็นชอบการจัดสรรเงินอุดหนุนงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันนานาชาติ รายการ Yonex Thailand Open 2020 Toyota Thailand Open 2020 และ HSBC BWF World Tour Finals 2020 จำนวน 3 รายการ ระหว่างวันที่ 12 – 31 มกราคม 2564 ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เป็นเงิน 100,000,000 บาท และให้ดำเนินการเป็นไปตามคู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยฯ ทั้งนี้ ให้มีผลเมื่อได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณที่แจ้งต่อ กกท.

สำหรับ การจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันนานาชาติ รายการ Yonex Thailand Open 2020 Toyota Thailand Open 2020 และ HSBC BWF World Tour Finals 2020 จำนวน 3 รายการ ระหว่างวันที่ 12 – 31 มกราคม 2564 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในครั้งนี้ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เป็นเงินทั้งสิ้น 310,168,200 บาท และ กกท. ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการแข่งขันฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 239,000,000 บาท ประกอบด้วย งบประมาณจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติซึ่งได้อนุมัติงบประมาณในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (ค่าที่พักและอาหาร และค่าตอบแทนบุคลากร) เป็นเงิน 31,000,000 บาท และงบประมาณค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เงินรางวัล) รวม 3 รายการ เป็นเงิน 108,000,000 บาท และคณะกรรมการ กกท. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายสนามแข่งขันฯ เป็นเงิน 100,000,000 บาท.