ผลการประชุม คกก. พิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2565) ครั้งที่ 39 (พ.ศ.2566) ครั้งที่ 40 (พ.ศ.2567) และ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (พ.ศ.2567) ครั้งที่ 50 (พ.ศ.2569) ครั้งที่ 51 (พ.ศ.2571) ครั้งที่ 2/2563

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2565) ครั้งที่ 39 (พ.ศ.2566) ครั้งที่ 40 (พ.ศ.2567) และ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (พ.ศ.2567) ครั้งที่ 50 (พ.ศ.2569) ครั้งที่ 51 (พ.ศ.2571) ครั้งที่ 2/2563 โดยมี พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ที่ประชุมเห็นชอบเรื่องปรับปรุงแก้ไข กรอบ หลักเกณฑ์ รูปแบบข้อมูลเสนอของจังหวัดในการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2565) ครั้งที่ 39 (พ.ศ.2566) ครั้งที่ 40 (พ.ศ.2567) และกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (พ.ศ.2567) ครั้งที่ 50 (พ.ศ.2569) ครั้งที่ 51 (พ.ศ.2571) โดยปรับแก้ให้สอดคล้องกับระเบียบ และข้อสังเกตของกรรมการให้มากที่สุด และให้เพิ่มเติมเนื้อหาของเกณฑ์การพิจารณา อาทิ เรื่องแผนการใช้จ่ายงบประมาณ, การสร้างมูลค่าการเป็นเจ้าภาพ ระหว่างและหลังการแข่งขัน, การพัฒนากีฬาในจังหวัด, มาตรการควบคุมวิถีชีวิตใหม่ รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ฯลฯ

นอกจากนี้ ในเบื้องต้นที่ประชุมยังเห็นชอบเรื่องแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2565) ครั้งที่ 39 (พ.ศ.2566) ครั้งที่ 40 (พ.ศ.2567) และกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (พ.ศ.2567) ครั้งที่ 50 (พ.ศ.2569) ครั้งที่ 51 (พ.ศ.2571) โดย แผนดังกล่าวสามารถปรับยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม อาทิ จากเดิมกำหนดให้มีการดำเนินงานพิจารณาทั้งหมดให้แล้วเสร็จและนำเสนอข้อมูลการพิจารณาต่อคณะกรรมการ กกท. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ภายใน 30 กันยายน 2563 อาจปรับขยายการดำเนินต่างๆไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 แทน ทั้งนี้ เพื่อให้จังหวัดที่จะเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา ทั้ง 2 รายการ มีระยะเวลาในการเตรียมเอกสาร ข้อมูลต่างๆของจังหวัดให้มีความพร้อมและสมบูรณ์มากที่สุด.