ผลการประชุม คกก. พิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2565) ครั้งที่ 39 (พ.ศ.2566) ครั้งที่ 40 (พ.ศ.2567) และ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (พ.ศ.2567) ครั้งที่ 50 (พ.ศ.2569) ครั้งที่ 51 (พ.ศ.2571)

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2565) ครั้งที่ 39 (พ.ศ.2566) ครั้งที่ 40 (พ.ศ.2567) และ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (พ.ศ.2567) ครั้งที่ 50 (พ.ศ.2569) ครั้งที่ 51 (พ.ศ.2571) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ที่ประชุมรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2565) ครั้งที่ 39 (พ.ศ.2566) ครั้งที่ 40 (พ.ศ.2567) และ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (พ.ศ.2567) ครั้งที่ 50 (พ.ศ.2569) ครั้งที่ 51 (พ.ศ.2571) โดยมี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธาน และผู้อำนวยการกองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีหน้าที่คัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2565) ครั้งที่ 39 (พ.ศ.2566) ครั้งที่ 40 (พ.ศ.2567) และ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (พ.ศ.2567) ครั้งที่ 50 (พ.ศ.2569) ครั้งที่ 51 (พ.ศ.2571) ตามระเบียบและวิธีการที่ กกท. กำหนด และนำเสนอคณะกรรมการ กกท. (บอร์ด กกท. ) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

จากนั้น ที่ประชุมได้รับทราบระเบียบ กกท. ว่าด้วยการคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ พ.ศ. 2560 จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบ กกท. ว่าด้วยการคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 และระเบียบ กกท. ว่าด้วยการคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 รวมทั้งรับทราบ กรอบและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ในเบื้องต้น โดยให้คำนึงถึงหลักการสำคัญ ประกอบด้วย

1. ความพร้อมของจังหวัดที่เสนอขอรับเป็นเจ้าภาพเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการจัดการแข่งขันกีฬาสูง, 2. การพิจารณาคัดเลือกจังหวัดเจ้าภาพในหลักการ ให้จังหวัดทีมีความพร้อมและความเหมาะสม ตลอดจนอาจให้โอกาสจังหวัดในภาคต่างๆ กระจายออกไปเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทั้ง 5 ภาค และไม่มีการแบ่งระดับและขนาดของจังหวัด, 3. การพิจารณาให้คำนึงถึงงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการจัดการแข่งขันให้คุ้มค่าและมีประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ให้รวมถึงการจัดพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน, 4. ความพร้อมของจังหวัดที่เสนอขอรับเป็นเจ้าภาพด้านต่างๆ ดังนี้ 4.1 เจ้าภาพต้องมีความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ชนิดกีฬาไม่น้อยกว่า 30 ชนิดกีฬา และการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ชนิดกีฬาไม่น้อยกว่า 24 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กีฬาบังคับ ได้แก่ กรีฑา และว่ายน้ำ, กีฬาสากลในโอลิมปิก กีฬาแห่งชาติ จัดแข่งขันไม่น้อยกว่า 22 ชนิดกีฬา และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จัดแข่งขันไม่น้อยกว่า 16 ชนิดกีฬา , กีฬาที่มีในการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ไม่น้อยกว่า 5 ชนิดกีฬา, กีฬาอื่นๆ และกีฬาอนุรักษ์ ไม่น้อยกว่า 1 ชนิดกีฬาแต่ไม่เกิน 2 ชนิดกีฬา, 4.2 ด้านสนามแข่งขัน, 4.3 ด้านที่พัก, 4.4 ด้านบุคลากรและองค์กร, 4.5 ด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร, 4.6 ด้านความปลอดภัยและการจราจร และ 4.7 ด้านอื่นๆ, 5. จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ กกท. ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ต้องลงนามสัญญา (Host City Contract) กับ กกท. และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ กกท. กำหนด

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ทำการปรับแก้รายละเอียด (เพิ่มเติม)ในกรอบและหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ และนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป.