พลเอกธงชัย สาระสุข กรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา เป็นประธานในการหารือและรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนากีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ (14) ประเด็น ศักยภาพการกีฬา

พลเอกธงชัย สาระสุข กรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา เป็นประธานในการหารือและรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนากีฬาเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ (14) ประเด็น ศักยภาพการกีฬา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 25 ชั้น การกีฬาแห่งประเทศไทย